Hair Braiding

hair braiding

Hair Braiding/Plaiting

$150      Short Hair

$200      Medium Hair

$250      Long Hair

Hair Extensions

$200      Short Hair

$250      Medium Hair

$300      Long Hair